Cíle konference

Organizační pokyny pro zájemce o vystoupení na konferenci

Abstrakty navrhovaných příspěvků nejméně o 250 slovech zasílejte elektronickou poštou na adresu jdockal.spi@gmail.com spolu se stručným životopisem do 31. 1. 2011, jako předmět prosím uveďte SPI 2011. Všechny abstrakty musí zahrnovat název příspěvku a jméno autora/autorů. Abstrakty musí být psány anglicky ve formátu MS Word a musí jasně vyjadřovat záměry autora/autorů. Nezapomeňte uvést potřebné údaje o autorovi (zaměstnavatel, adresa, tel./fax, e-mail). V případě více autorů uveďte jako první kontakt na autora, se kterým mají pořadatelé vést korespondenci. Informaci o přijetí či nepřijetí příspěvku obdržíte nejpozději do 15. 2. 2011. Přijaty budou pouze neutajované příspěvky. O jejich publikování ve sborníku rozhodne programový výbor.

Autoři, jejichž příspěvky budou na podkladě abstraktu přijaty, budou vyzváni ke zpracování referátu. Obdrží zvláštní pokyny pro jeho formální tvar, ty budou zároveň zveřejněny na webu konference. Organizátoři získávají na odevzdané referáty veškerá distribuční a reprodukční práva. Sborník referátů bude mít přiděleno ISBN.

Konečný termín odevzdání referátu do sborníku je 20. 3. 2011 opět na e-mailovou adresu jdockal.spi@gmail.com. Rozsah referátu je omezen 10 stranami. Definitivní program konference bude přihlášeným účastníkům zaslán do 10. 4. 2011.

Délka jednotlivých vystoupení je u zvaných řečníků 1 hod., u ostatních do 15 minut, prostor pro následnou diskusi je do 5 minut.

Témata konference nabídnutá autorům

Ochrana utajovaných informací:

Bezpečnost počítačových sítí:

Aplikovaná kryptografie:

Bezpečnost informací ve vojenském prostředí: