Organizační pokyny pro zájemce o vystoupení na konferenci

Abstrakty navrhovaných příspěvků nejméně o 250 slovech zasílejte elektronickou poštou na adresu jdockal.spi@gmail.com spolu se stručným životopisem do 27. 2. 2017, jako předmět prosím uveďte "SPI 2017". Všechny abstrakty musí zahrnovat název příspěvku a jméno autora/autorů. Abstrakty musí být psány anglicky ve formátu MS Word a musí jasně vyjadřovat záměry autora/autorů.

Nezapomeňte uvést potřebné údaje o autorovi (zaměstnavatel, adresa, tel./fax, e-mail). V případě více autorů uveďte jako první kontakt na autora, se kterým mají pořadatelé vést korespondenci. Informaci o přijetí či nepřijetí příspěvku obdržíte nejpozději do 16. 3. 2017. Přijaty budou pouze neutajované příspěvky. O jejich publikování ve sborníku rozhodne programový výbor.

Autoři, jejichž příspěvky budou na podkladě abstraktu přijaty, budou vyzváni ke zpracování referátu. Obdrží zvláštní pokyny pro jeho formální tvar, ty budou zároveň zveřejněny na webu konference. Organizátoři získávají na odevzdané referáty veškerá distribuční a reprodukční práva. Sborník referátů bude mít přiděleno ISBN.

Konečný termín odevzdání referátu do sborníku je 13. 4. 2017 opět na e-mailovou adresu jdockal.spi@gmail.com. Rozsah referátu je omezen 10 stranami. Definitivní program konference bude přihlášeným účastníkům zaslán do 30. 4. 2017.

Délka jednotlivých vystoupení je u zvaných řečníků 1 hod., u ostatních do 15 minut, prostor pro následnou diskusi je do 5 minut.

Pořadatelé konference požádali o zařazení recenzovaných příspěvků z konference do databáze SCOPUS.

Vědecké příspěvky budou zařazeny na stránky elektronického časopisu stejného jména, který je zařazen do databáze ERIH PLUS .

Důležité termíny

Zaslání abstraktu: 27. 2. 2017
Oznámení o přijetí/odmítnutí:      16. 3. 2017
Zaslání příspěvku: 13. 4. 2017
Zaslání programu konference: 30. 4. 2017

Zvaní řečníci

Programový výbor

 • Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., předseda výboru,
  Vysoká škola Karla Engliše, Česká republika;
 • Doc. Ing. Daniel Cvrček, Ph.D.,
  nezávislý konzultant, Česká republika;
 • Prof. Steven M. Furnell, BSc(Hons), Ph.D., CEng, FBCS, CITP, SMIEEE, MInstISP, University of Plymouth, Velká Británie;
 • pplk. Ing. Ladislav Hagara, Ph.D.,
  Univerzita obrany, Česká republika;
 • Ing. Josef Kaderka, Ph.D.,
  Univerzita obrany, Česká republika;
 • Ing. Lukáš Kypus, ČVUT v Praze;
 • Prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.,
  Masarykova univerzita v Brně, Česká republika;
 • Doc. RNDr. Daniel Olejár, Ph.D.,
  Universita Komenského v Bratislave, Slovenská republika;
 • Ing. Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.,
  Masarykova univerzita v Brně, Česká republika;
 • Doc. Dr. Dimitrios N. Serpanos, Ph.D.,
  Industrial Systems Institute and University of Patras, Greece;
 • Mgr. David Hájíček, LL.M., Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika.

Cíle konference

 • Pokračovat v tradici setkávání tuzemských i zahraničních zájemců o oblasti bezpečnosti ICT ze státního sektoru, školství i komerční sféry a navázat na dosavadní úspěšné konference z let 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 a 2015.
 • Dát možnost vyslechnout významné domácí i zahraniční experty v oblasti bezpečnosti ICT.
 • Poskytnout prostor pro vzájemná setkání osob, sdílejících společný zájem o bezpečnost ICT a přispět k výměně informací mezi nimi.

Zaměření konference

Konference je zaměřena především na efektivnost řízení informační bezpečnosti, bezpečnostní řešení budoucnosti v oblasti mobilních technologií, cloud computingu internetu věcí, senzorových sítí a big data. Tématy konference jsou ochrana utajovaných informací, bezpečnost počítačových sítí a aplikovaná kryptografie. Zvláštní pozornost bude věnována použití systémů SIEM a lovy na útočníky v rámci bezpečnostních operačních center.

Cílovou skupinou účastníků konference jsou progresivní manažeři silových resortů státního sektoru a velcí odběratelé chytrých řešení ICT technologií a služeb.

Témata konference

Nové přístupy k bezpečnosti a ochraně informací

 • Bezpečnost v podmínkách Průmysl 4.0
 • Bezpečnost Internetu věcí
 • Penetrační testování
 • bezpečnostní politiky
 • vývoj a aplikace bezpečnostních standardů
 • slabiny IT systémů, management rizik, řešení rizik
 • management bezpečnostních oprav
 • bezpečnost mobilních zařízení
 • bezpečnost internetu věcí a senzorových sítí
 • analýza škodlivého kódu
 • forénzní analýza výpočetních systémů a sítí
 • ekonomické otázky bezpečnosti
 • bezpečnostní aspekty cloud computingu
 • bezpečnost v oblasti big data
 • plánování kontinuity byznysu, obnova po havárii
 • management identit, přístupu a autorizace
 • prevence ztráty dat
 • aplikace elektronického podpisu a PKI
 • virtualizace datových center a jejich bezpečnost

Bezpečnost počítačových sítí

 • bezpečnostní hrozby, hackerské aktivity, řešení incidentů
 • použití systémů SIEM v rámci bezpečnostních operačních center
 • nové techniky lovů na útočníky
 • bezpečnost protokolové sady TCP / IP, bezpečnost směrování
 • bezpečnost VoIP, IT telefonie a WiFi sítí
 • bezpečnost adresářů, elektronické pošty, DNS, a webu
 • firewally, VPN, detekce a prevence průniku
 • bezpečné programování

Aplikovaná kryptografie a kryptoanalýza

 • kryptografické aplikace
 • bezpečnostní aplikace kryptografie a kryptoanalýza
 • kryptografické algoritmy, jejich návrh a implementace
 • modularita a opakované použití ověřených kritických komponent
 • stanovení míry kryptografické bezpečnosti
 • přijatelná rizika kryptografické bezpečnosti
 • standardizace a kryptografie
 • legislativa související s kryptografií
 • technologie posilující soukromí
 • dokazatelnost bezpečnosti
 • RFID - bezpečnostní a kryptografické aspekty
 • další oblasti kryptografie

Bezpečnost informací ve vojenském prostředí

 • bezpečnostní politiky, procedury a regulace
 • bezpečné nastavení operačních a databázových systémů
 • technologické otázky počítačové bezpečnosti
 • použití PKI ve vojenských aplikacích
 • scénáře řešení bezpečnostních problémů, bezpečnostní vzdělávání a výcvik